Terminai Kogongi

From Alathra Wiki

The terminai kogongi people are related to the KOgongi people